DUOMENŲ VALDYTOJAI

UAB „Beno laivynas“. Juridinio asmens kodas 304717970. Adresas: Pamario g. 12, Drevernos k., LT-96240 Klaipėdos r. Telefono numeris +37060480108. Elektroninio pašto adresas: info@dreverna.lt

UAB „Hortivita“. Juridinio asmens kodas 302048534. Adresas: Pamario g. 12, Drevernos k., LT-96240 Klaipėdos r. Telefono numeris +37060480108. Elektroninio pašto adresas: info@dreverna.lt

Ši privatumo politika („Privatumo politika“) yra skirta asmenims, kurie naudojasi DREVERNOS UOSTAS teikiamomis apgyvendinimo, SPA, restorano, konferencijų salių nuomos ir kitomis paslaugomis, įsigyja prekes, arba lankosi interneto svetainėje www.dreverna.lt, kandidatams, dalyvaujantiems atrankose į DREVERNOS UOSTAS skelbiamas darbo vietas.

PRIVATUMO POLITIKOJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų subjektas – asmuo, kuris naudojasi DREVERNOS UOSTAS paslaugomis, įsigyja prekes, lankosi interneto svetainėje www.dreverna.lt, kreipiasi į DREVERNOS UOSTAS dėl paslaugų/ prekių ar kitais tikslais, taip pat kandidatas, dalyvaujantis atrankose į DREVERNOS UOSTAS skelbiamas darbo vietas.

Prašymas – duomenų subjekto prašymas dėl jo teisių įgyvendinimo.

Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Svetainė – DREVERNOS UOSTAS interneto tinklapis www.dreverna.lt

Šioje Privatumo politikoje gali būti naudojamos ir kitos sąvokos, kurių reikšmė atitinka Reglamento nuostatas.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši Privatumo politika nėra laikoma mūsų susitarimu su Jumis dėl Jūsų duomenų tvarkymo. Šia Privatumo politika mes Jus informuojame apie pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo principus. Papildoma informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta pirkimo-pardavimo, paslaugų ir kitose sutartyse.

Naudodamiesi DREVERNOS UOSTAS paslaugomis, pirkdami prekes, pateikdami savo duomenis, siųsdami CV, pildydamas užklausos ar rezervacijos formas, tęsdami naršymą Svetainėje, patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika ir suprantate jos nuostatas.

Ši Privatumo politika nėra taikoma, kuomet naudojamasi kitų bendrovių interneto svetainėmis ar paslaugomis ar kitomis rezervacijų sistemomis, pavyzdžiui www.booking.com. Rekomenduojame perskaityti kitų paslaugų teikėjų privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su jais dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

DREVERNOS UOSTAS tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų paslaugų, prekių, DREVERNOS UOSTAS teisinių santykių su duomenų subjektu ar kitais asmenimis ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kai užsako ir (ar) naudojasi paslaugomis, įsigyja prekes, lankosi Svetainėje ar kreipiasi į DREVERNOS UOSTAS.

Jūsų Asmens duomenys tvarkome tik esant teisėto tvarkymo kriterijui – siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį ar vykdyti sutartį; Jūsų sutikimu; kai tvarkyti Asmens duomenis mus įpareigoja atitinkami teisės aktai; kai Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl mūsų ar trečios šalies teisėto intereso.

Mes siekiame, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių Asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

KAIP MES GAUNAME ASMENS DUOMENIS

Asmens duomenis mes galime gauti tiesiogiai iš Jūsų, kai:

  • Svetainėje užpildote užklausos ar rezervacijos formas;
  • atsiunčiate savo gyvenimo aprašymą (CV), kitą informaciją, susijusią su įdarbinimu;
  • pateikiate mums užsakymą teikiamoms paslaugoms įsigyti;
  • kitu būdu kreipiatės į DREVERNOS UOSTAS;
  • bendraujate su DREVERNOS UOSTAS per socialinius tinklus ar tiesiog stebite DREVERNOS UOSTAS veiklą socialiniuose tinkluose;
  • kai DREVERNOS UOSTAS Jums teikia paslaugas.

Jūsų asmens duomenis mes taip pat galime gauti netiesiogiai:

  • per internetinį rezervavimo kanalą, kurį naudojate rezervacijai atlikti, tokius kaip www.booking.com ir kitus;
  • iš Jūsų kelionių agento ar kito asmens, kuris užsako Jums DREVERNOS UOSTAS teikiamas paslaugas;
  • iš socialinės žiniasklaidos platformų ar internetinių apžvalgų;
  • iš DREVERNOS UOSTAS duomenų tvarkytojų arba kitų išorinių šaltinių.

Asmens duomenys gali būti generuojami, kai naudojatės paslaugomis ar dėl jų teiraujatės, pavyzdžiui, skambinate telefonu, siunčiate trumpąją žinutę, elektroninį laišką, užsisakote paslaugas, prekes, apsilankote Svetainėje.

Jūs neprivalote mums pateikti jokių Asmens duomenų, tačiau gali būti, kad, neturėdami Jūsų Asmens duomenų, tam tikrų veiksmų, pavyzdžiui, suteikti paslaugų, parduoti prekių ar išrašyti sąskaitų, negalėsime atlikti.

ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

Jūsų privatumas mums yra svarbus, todėl be Jūsų sutikimo Jūsų asmens duomenų kitiems asmenims mes neteiksime, išskyrus šiuos asmenis:

  • ginčo atveju – teisines paslaugas DREVERNOS UOSTAS teikiantiems asmenims;
  • auditoriams, kitiems konsultantams;
  • pasitelktiems duomenų tvarkytojams, rezervacijų paslaugų teikėjams;
  • internetinių rezervavimo kanalų, kuriuos naudoja duomenų subjektas rezervacijai atlikti, tokių kaip www.booking.com ir kitų, valdytojams paslaugų užsakymo, teikimo Jums tikslu;
  • Jūsų kelionių agentui ar kitam asmeniui, kuris užsako Jums DREVERNOS UOSTAS paslaugas, paslaugų užsakymo, teikimo Jums tikslu;
  • valstybės institucijoms, teisėsaugos įstaigoms bei kitiems asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Jeigu Jūsų asmens duomenis atskleisime kitoms duomenų gavėjų grupėms nei nurodyta šioje Privatumo politikoje, apie tai Jus informuosime ne vėliau kaip atskleidžiant duomenis pirmą kartą, išskyrus, jei tokią informaciją jau būsime pateikę Jums anksčiau kituose Jums teikiamuose ar su Jumis sudaromuose dokumentuose.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

DREVERNOS UOSTAS Jūsų asmens duomenis tvarko šiais tikslais: paslaugų/prekių užsakymo ir teikimo, tiesioginės rinkodaros, klientų aptarnavimo, kambarių rezervavimo, Svetainės lankomumo statistikos ir stebėsenos, Svetainės tobulinimo, DREVERNOS UOSTAS žinomumo skatinimo, DREVERNOS UOSTAS komplekso reitingo ir svečių nuomonės analizės, skundų nagrinėjimo, paslaugų tobulinimo (įskaitant svečių elgsenos stebėjimą), turto ir asmenų apsaugos tikslu, vidaus administravimo, skolų išieškojimo ir administravimo; teisinių reikalavimų pateikimo, įvykdymo ir gynimo, santykių su klientais ir partneriais palaikymo; buhalterinės apskaitos; sutarčių administravimo ir vykdymo; užklausų administravimo; darbuotojų paieškos tikslais.

TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

Aukščiau nurodytais asmens duomenų tvarkymo tikslais gali būti tvarkomos šios pagrindinės asmens duomenų kategorijos, tačiau jomis neapsiribojant:

  • duomenų subjekto vardas, pavardė,
  • gimimo data, amžius,
  • tapatybės kortelės (paso) numeris, išdavimo data ir vieta,
  • telefono numeris,
  • adresas, valstybė,
  • el. paštas,
  • įsigyjama paslauga/ prekė,
  • įsiregistravimo ir išsiregistravimo kempinge data,
  • informacija apie kartu gyvenančius asmenis,
  • duomenų subjekto pageidavimai (maisto ir pan.),
  • nuolaidos kodas,
  • rezervacijos numeris,
  • papildomai užsakytos paslaugos,
  • parašas,
  • IP adresas,
  • Svetainės naršymo istorija ir data,
  • kita informacija, reikalinga paslaugų, prekių teikimui, santykių palaikymui, sąskaitų išrašymui ir sutarčių administravimui, teisinių reikalavimų pateikimui,
  • atsiliepimai ir DREVERNOS UOSTAS įvertinimai socialinės žiniasklaidos priemonėse,
  • duomenų subjekto įpročiai, susiję su DREVERNOS UOSTAS teikiamomis paslaugomis,
    duomenų subjekto profilis ir kita informacija socialinės žiniasklaidos priemonėse,
  • vaizdo įrašai,
  • kitas duomenų kategorijas.

Detalesnė informacija apie kitas duomenų kategorijas pateikta atskiruose Privatumo politikos skyriuose.

VAIZDO ĮRAŠŲ TVARKYMAS TURTO IR ASMENŲ APSAUGOS, VAGYSČIŲ PREVENCIJOS TIKSLU

Mes vykdome vaizdo stebėjimą DREVERNOS UOSTAS teritorijoje, siekdami apsaugoti savo, Jūsų ir kitų asmenų turtą, taip pat asmenų sveikatą ir gyvybę, teisėto DREVERNOS UOSTAS ir trečiųjų asmenų intereso pagrindu.

Vykdydami vaizdo stebėjimą renkame šią informaciją: vaizdo įrašai, vaizdo įrašų užfiksavimo data ir laikas, vieta.

Vaizdo stebėjimą mes organizuojame taip, kad į stebėjimo lauką nepakliūtų didesnė nei būtinai reikalinga teritorija (patalpa, patalpos dalis).

Vaizdo stebėjimas patalpose ir/arba teritorijose, skirtose asmenų privačiam naudojimui, t.y. tualetuose, dušuose, persirengimo kabinose ir pan., taip pat mūsų nameliuose nevykdomas.

Vaizdo įrašai gali būti naudojami tik įtariamoms nusikalstamoms veikoms, administraciniams teisės pažeidimams atskleisti arba DREVERNOS UOSTAS darbuotojų, paslaugų teikėjų, trečiųjų asmenų, turtui ar DREVERNOS UOSTAS turtui, asmenų sveikatai ar gyvybei padarytai žalai įrodyti, atskleisti ir gali būti perduoti tik įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti šiuos duomenis asmenims.

Vaizdo įrašus gali būti leidžiama peržiūrėti Jūsų prašymu, jei vaizdo įrašas yra susijęs su Jumis ir tokių vaizdo įrašų duomenų saugojimo terminas nėra pasibaigęs. Esant būtinybei, vaizdo įrašai gali būti perduoti teisėsaugos institucijoms gavus rašytinį teisėsaugos institucijų prašymą ar reikalavimą pateikti duomenis. Jei vaizdo įrašai peržiūrimi ne teisėsaugos institucijų ar teismo patalpose, vaizdo įrašų peržiūra turi vykti uždaroje DREVERNOS UOSTAS patalpoje. Tokioje peržiūroje turi teisę dalyvauti duomenų subjektas, atsakingas DREVERNOS UOSTAS darbuotojas, teisėsaugos institucijų atstovai.

Jūsų prašymu, gali būti pateiktos vaizdo įrašo nuotraukos, vaizdo įrašas Jūsų arba DREVERNOS UOSTAS laikmenoje.

DREVERNOS UOSTAS REITINGO IR SVEČIŲ VERTINIMO ANALIZĖ BEI SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS PASLAUGŲ TOBULINIMO TIKSLAIS

DREVERNOS UOSTAS gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis, gautus per socialinės žiniasklaidos platformas (tokias, kaip „Facebook“, „Instagram“, „LinkedIn“ ir kitas) arba internetines apžvalgas (pvz., „TripAdvisor“) siekiant išnagrinėti Jūsų skundus ar reaguoti į teigiamus atsiliepimus apie mus, stebėti savo reputaciją internete, tam, kad šių priemonių pagalba galėtume įvertinti ir tobulinti savo paslaugų kokybę. Šiame skyriuje nurodytais tikslais, Jūsų asmens duomenis tvarkome teisėto DREVERNOS UOSTAS intereso pagrindu.

Šiame skyriuje nurodytu tikslu mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kuriais Jūs pasidalinate su mumis arba paskelbiate socialinėje žiniasklaidoje, arba kitose internetinėse apžvalgose apie mus.

JŪSŲ ELGSENOS STEBĖJIMAS IR ANALIZĖ PASLAUGŲ TOBULINIMO TIKSLAIS

Jums apsistojus DREVERNOS UOSTAS, mes tvarkome Jūsų vardą, pavardę, kiek kartų Jūs buvote apsistoję DREVERNOS UOSTAS, kada, kokią kainą mokėjote už paslaugas bei kokias papildomas paslaugas užsisakėte. Šiuos duomenis tvarkome siekdami įvertinti ir tobulinti savo paslaugų kokybę bei pasiūlyti Jums pritaikytas paslaugas kitą kartą, kai apsilankysite DREVERNOS UOSTAS. Šiame skyriuje nurodytais tikslais, Jūsų asmens duomenis tvarkome teisėto DREVERNOS UOSTAS intereso pagrindu.

DUOMENŲ TVARKYMAS ĮSIGYJANT DOVANŲ KUPONĄ

Mes tvarkome Jūsų vardą, pavardę, informaciją apie kupone nurodytą paslaugą/ prekę, Jūsų elektroninio pašto adresą, dovanų kupono galiojimo datą, atsiskaitymo duomenis, kai perkate dovanų kuponą. Jei dovanų kuponą perkate kitam asmeniui, mes taip pat tvarkome kupono gavėjo vardą.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS ĮSIDARBINIMO DREVERNOS UOSTAS TIKSLU

Potencialūs DREVERNOS UOSTAS darbuotojai (kandidatai, asmenys ieškantys darbo) DREVERNOS UOSTAS pateikia šiuos asmens duomenis: gyvenimo aprašymą, vardą, pavardę, telefono numerį, el. paštą. Apie Jūsų kaip potencialaus darbuotojo asmens duomenų tvarkymą, duomenų saugojimo terminus Jus informuosime pirmo kontakto metu žodžiu ar elektroniniu paštu. Su Jūsų kaip potencialaus darbuotojo asmens duomenų tvarkymu galite susipažinti šioje Privatumo politikos dalyje.

Jei Jūs susisiekiate su DREVERNOS UOSTAS per socialinės žiniasklaidos priemones, pvz., Facebook, socialinio tinklo valdytojas Jūsų domėjimąsi DREVERNOS UOSTAS skelbiamomis pozicijomis gali tvarkyti socialinio tinklo valdytojo politikoje nustatytais tikslais.

Jūsų asmens duomenys, pateikti kandidatuojant į konkrečią DREVERNOS UOSTAS skelbiamą poziciją, tvarkomi darbo sutarties su Jumis kaip potencialiu darbuotoju sudarymo tikslu.

Jeigu kandidatuojate į konkrečią poziciją, tačiau darbo pasiūlymas Jums nepateikiamas, pasibaigus atrankai į konkrečią DREVERNOS UOSTAS skelbiamą poziciją, Jūsų asmens duomenys sunaikinami, išskyrus atvejį, jei pateiksite sutikimą Jūsų asmens duomenis saugoti būsimų DREVERNOS UOSTAS darbuotojų atrankų tikslu. Atšaukti duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo šiame Privatumo politikos skyriuje nurodytu tikslu, galite bet kuriuo metu aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšdamas savo valią raštu DREVERNOS UOSTAS darbuotojui, susisiekdami su DREVERNOS UOSTAS telefonu ar elektroniniu paštu.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIKSLAIS SUSIJUSIAIS SU COVID-19 GALIOJANČIAIS RIBOJIMAIS

Jei lankotės DREVERNOS UOSTAS restorane, mes tvarkome jūsų asmens duomenis, įskaitant vardą, pavardę ir telefono numerį. Minėti duomenys tvarkomi Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos nurodymu COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais. Jei nesutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, nebūsite įleidžiami į DREVERNOS UOSTAS restoranus.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir/ar numato teisės aktai.

Įprastai duomenis tvarkysime sutarties, paslaugų teikimo metu ir 10 metų nuo sutarties, paslaugų teikimo pasibaigimo arba santykių pabaigos, vykdydami su dokumentų archyvavimu susijusius, teisės aktuose nustatytus reikalavimus bei siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius DREVERNOS UOSTAS reikalavimus.

Kandidatų pateikti duomenys pasibaigus konkrečiai atrankai, kai su kandidatu darbo sutartis nesudaroma ar, jei kandidatas savo duomenis pateikė nekandidatuodamas į konkrečią poziciją DREVERNOS UOSTAS, gavus duomenų subjekto sutikimą, saugomi 1 (vienerius) metus arba iki tol, kol duomenų subjektas atšaukia duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo.

Telefoninių pokalbių įrašus, daromus aptarnavimo gerinimo tikslu, DREVERNOS UOSTAS saugo ne ilgiau nei 30 dienų.

Svečių elgsenos stebėsenos metu surinktus duomenis paslaugų tobulinimo ir pritaikymo prie svečių poreikių tikslais DREVERNOS UOSTAS tvarko ne ilgiau kaip 3 metus nuo paskutinio kontakto su duomenų subjektu.

Mokėjimų kortelių duomenys yra saugoma 1000 dienų.

Jūsų asmens duomenis, gautus per socialinės žiniasklaidos platformas arba internetines apžvalgas siekiant išnagrinėti Jūsų skundus ar reaguoti į teigiamus atsiliepimus apie mus, stebėti savo reputaciją internete, tam, kad šių priemonių pagalba galėtume įvertinti ir tobulinti savo paslaugų kokybę, DREVERNOS UOSTAS tvarko ne ilgiau kaip 1 metus nuo tokių duomenų surinkimo.

Rezervacijos duomenys, suvesti rezervacijų sistemoje https://ibe.sabeeapp.com/properties/Drevernos-kempingas Drevernos kempingas Oficialus užsakymų puslapis kambarys pasirinkimas (sabeeapp.com), yra saugomi 10 metų nuo išsiregistravimo iš kempingo momento. Kreditinių kortelių, panaudotų registruojantis, duomenys yra saugomi 10 dienų nuo išsiregistravimo iš kempingo momento.

Vaizdo stebėjimo medžiaga su asmens duomenimis, saugomi ir tvarkomi ne ilgiau kaip 1 mėnesį nuo duomenų užfiksavimo/ gavimo dienos.

Jei duomenų subjektas atšaukia sutikimą dėl duomenų tvarkymo ar pasibaigia duomenų tvarkymo terminas (kai duomenys tvarkomi duomenų subjekto sutikimo pagrindu), tokiu atveju saugomi tik duomenų subjekto sutikimo davimo faktą patvirtinantys duomenys, tačiau ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų nuo sutikimo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius DREVERNOS UOSTAS reikalavimus.

Jūsų asmens duomenys gauti vykdant Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos nurodymus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais saugomi ir tvarkomi ne ilgiau nei 21 dieną nuo tokių duomenų užfiksavimo/gavimo dienos.

DUOMENŲ TVARKYTOJAI

Jūsų Asmens duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, teikiantys DREVERNOS UOSTAS buhalterinės apskaitos, teisines, Svetainė prieglobos, duomenų centro ir/arba serverių nuomos, IT priežiūros, išorinio audito, kitas paslaugas, taip pat apgyvendinimo paslaugų valdymo sistemų valdytojams ir kempingo rezervavimo sistemos valdytojams.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal DREVERNOS UOSTAS nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. DREVERNOS UOSTAS, pasitelkdami duomenų tvarkytojus, siekia užtikrinti, kad duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išsaugotų asmens duomenų paslaptį.

JŪSŲ TEISĖS, SUSIJUSIOS SU ASMENS DUOMENIMIS

Kaip duomenų subjektas Jūs turite toliau šiame skyriuje nurodytas teises.

Teisę žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą

Kai mes gauname informaciją tiesiogiai iš Jūsų apie asmens duomenų tvarkymą mes Jus informuojame asmens duomenų gavimo metu:

  • žodžiu (jei su Jumis bendraujame tik žodžiu, pvz., telefonu);
  • raštu (elektroniniu paštu Jums siunčiama informacija yra laikytina, kaip teikiama raštu).=

Jei Jūsų duomenis gausime ne tiesiogiai iš Jūsų, apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą informuosime Jus žodžiu ar raštu (kaip nurodyta aukščiau) ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų gavimo, o jei Jūsų asmens duomenis naudosime ryšiams su Jumis palaikyti – ne vėliau kaip pirmą kartą susisiekiant su Jumis.

Teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi

Jūs turite teisę gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, informaciją iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami.

Gavę Jūsų prašymą, nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, mes patikrinsime, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi DREVERNOS UOSTAS, ar ne. Nustatę, kad Jūsų asmens duomenis mes tvarkome, pateiksime Jums informaciją apie tvarkomus asmens duomenis ir tvarkomų asmens duomenų kopiją elektroniniu formatu ar popierinėje laikmenoje.

Laikotarpį atsakymui pateikti, prireikus mes galime pratęsti, atsižvelgdami į Jūsų prašymų sudėtingumą ir skaičių. Apie tai mes informuosime Jus atskirai. Mums nusprendus pratęsti laikotarpį atsakymui pateikti, dėl tokio pratęsimo Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

Paprastai informaciją Jums teiksime nemokamai. Tačiau jei Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, arba, jei Jūs pageidausite tvarkomų asmens duomenų kopiją gauti kita forma nei DREVERNOS UOSTAS parengta elektroninė ar popierinė forma, DREVERNOS UOSTAS gali imti mokestį, kurį sudarys DREVERNOS UOSTAS patirtos informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracinės išlaidos.

Be to, jei Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi mes turime teisę atsisakyti vykdyti Jūsų prašymą.

Jūsų prašymu informacija gali būti pateikiama žodžiu, leidžiant susipažinti su dokumentu, pateikiant pažymą, dokumento išrašą ar popierinę dokumento kopiją, elektroninę laikmeną, prieigą prie informacijos rinkmenos. Jei savo prašyme nenurodysite informacijos pateikimo formos, informaciją Jums pateiksime tokia pat forma, kokia gautas prašymas.

Prašyti ištaisyti asmens duomenis bei sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis, Jūs nustatysite, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs

DREVERNOS UOSTAS nedelsdamas praneš Jums apie Jūsų prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą. Mes taip pat informuosime duomenų gavėjus apie Jūsų prašymu ištaisytus ar sunaikintus asmens duomenis, sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai pateikti tokią informaciją būtų neįmanoma arba pernelyg sunku. Tokiu atveju Jūsų prašymu, mes pateiksime Jums informaciją apie tokius duomenų gavėjus.

Teisę reikalauti sunaikinti asmens duomenis arba apriboti duomenų tvarkymo veiksmus, tuo atveju, kai susipažinęs su savo asmens duomenimis, duomenų subjektas nustato, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai

DREVERNOS UOSTAS nedelsdamas praneš Jums apie Jūsų prašymu atliktą ar neatliktą duomenų tvarkymo apribojimą.

Asmens duomenys, kurių tvarkymas apribotas, yra saugomi. Prieš apribojimo panaikinimą mes Jus informuosime apie tai elektroninių ryšių priemonėmis. Mes taip pat informuosime duomenų gavėjus apie Jūsų prašymu apribotą duomenų tvarkymą, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Tokiu atveju Jūsų prašymu, mes pateiksime Jums informaciją apie tokius duomenų gavėjus.

Teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.

Jums išreiškus nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, tolesnis duomenų tvarkymas atliekamas tik tuo atveju, jeigu motyvuotai nusprendžiama, kad priežastys, dėl kurių atliekamas asmens duomenų tvarkymas, yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba jeigu Jūsų asmens duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Teisę atšaukti duotus sutikimus dėl duomenų tvarkymo

Jūs bet kada turite teisę atšaukti visus savo sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo, kai Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas – Jūsų DREVERNOS UOSTAS pateiktas sutikimas.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis (teisė „būti pamirštam“)

Jūs turite teisę reikalauti, kad DREVERNOS UOSTAS ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis dėl Reglamento 1 dalyje numatytų priežasčių.

Mes turime teisę atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą teisės aktuose nustatytais atvejais, įskaitant, bet neapsiribojant, Reglamento 17 straipsnio 3 dalyje aptartais atvejais.

Jeigu Jūsų prašymą tenkinsime, o Jūsų asmens duomenys (ištrinti pagal Jūsų prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, šiuos duomenų gavėjus apie tai informuosime, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Jūsų prašymu pateiksime informaciją apie tokius duomenų gavėjus.

Ši teisė negali būti įgyvendinta, jeigu asmens duomenis privalome saugoti pagal įstatymus.

Teisę į asmens duomenų perkeliamumą

Jūs turite teisę reikalauti, kad Jūsų pateikti asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi sutikimo ar sutarties pagrindu, ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui ar perduoti Jums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, jeigu tai yra techniškai įmanoma. Kreipdamiesi į mus dėl teisės į duomenų perkeliamumą įgyvendinimo, Jūs turite nurodyti, ar pageidaujate, kad Jūsų asmens duomenys būtų perduoti Jums ar kitam duomenų valdytojui.

Jei Jūsų prašymą tenkinsime ir Jūs pageidausite, kad duomenys būtų perduoti skaitmeninėje laikmenoje, pateiksime Jums DREVERNOS UOSTAS tvarkomus Jūsų asmens duomenis vienkartinio įrašymo kompaktiniame diske, pateiktame Jūsų, arba DREVERNOS UOSTAS vienkartinio įrašymo kompaktiniame diske, Jums kompensuojant šios laikmenos įsigijimo kainą.

Teisės į duomenų perkeliamumą Jūs neturite tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.

Jūsų prašymu perkelti asmens duomenys nėra automatiškai ištrinami. Jeigu Jūs to pageidaujate, turi kreiptis į DREVERNOS UOSTAS dėl teisės reikalauti ištrinti duomenis („teisės būti pamirštam“) įgyvendinimo.

Teisę nesutikti, kad duomenų subjektui būtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą

Jūs turite teisę žinoti ir būti informuotas pagal kokią logiką asmens duomenys tvarkomi automatiškai ir kokios galėtų būti tokio asmens duomenų tvarkymo pasekmės, kai duomenys tvarkomi tik automatizuotu būdu.

Jums kreipusis dėl automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamo sprendimo (jei tokius sprendimus DREVERNOS UOSTAS priimtų Jūsų atžvilgiu) peržiūros, mes atliksime išsamų visų svarbių duomenų, įskaitant ir Jūsų pateiktos informacijos, vertinimą.

Teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar kompetentingam teismui

Mūsų veiksmus ar neveikimą, susijusį su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, galite apskųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, adresu A. Juozapavičius g. 6, Vilnius, el. pašto adresas ada@ada.lt, interneto svetainė www.ada.lt, taip pat kompetentingam Lietuvos Respublikos teismui. DREVERNOS UOSTAS veiksmus ar neveikimą Jūs turite teisę skųsti pats arba per tinkamai įgaliotą atstovą ar ne pelno įstaigą, organizaciją ar asociaciją, atitinkančią Reglamento 80 straipsnio reikalavimus.

Teisę į kompensaciją už žalą, patirtą dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo

Dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo patyrę materialinę ar nematerialinę žalą, Jūs turite teisę į kompensaciją, dėl kurios priteisimo turite teisę kreiptis į kompetentingą Lietuvos Respublikos teismą.

KREIPIMOSI Į DREVERNOS UOSTAS TVARKA, JUMS ĮGYVENDINANT DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES

Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Jūs turite teisę žodžiu arba raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiatės žodžiu ar prašymas pateiktas raštu asmeniškai, Jūs turite patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, negalėsime priimti Jūsų prašymų ir Jūsų duomenų subjekto teisės nebus įgyvendinamos. Ši nuostata netaikoma, jeigu kreipiatės dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento 13 ir 14 straipsnius.

Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo nusprendėte kreiptis raštu, pateikiant prašymą paštu, kartu su prašymu turite pateikti notaro ar kita teisės aktuose nustatyta tvarka patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Jeigu Jūsų asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, yra pasikeitę, kartu turite pateikti dokumentų, patvirtinančių šių duomenų pasikeitimą, kopijas; jeigu jos siunčiamos paštu, tuomet kopijos turi būti patvirtintos notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka.

Jeigu nusprendėte pateikti prašymą elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba jis turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Ši nuostata netaikoma, jeigu kreipiatės dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento 13 ir 14 straipsnius.

Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodyti Jūsų vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.

Savo teises galite įgyvendinti pats arba per atstovą. Jei nusprendėte savo teises įgyvendinti per atstovą, Jūsų atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais Jūsų atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat Jūsų vardą, pavardę ir nurodyti kitus duomenis, kurie reikalingi duomenų subjekto tinkamam identifikavimui bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

Jei mums kiltų abejonių dėl Jūsų tapatybės, duomenų, mes turime teisę prašyti papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti.

Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis, Jūs turite teisę kreiptis į DREVERNOS UOSTAS.

Jei Jūs kreipdamiesi į mus nesilaikote šiame skyriuje nurodytos tvarkos, mes informuosime Jus apie tai ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo Jūsų kreipimosi gavimo ir nurodysime trūkumus. Jei nurodytų trūkumų neištaisysite ar neinformuosite DREVERNOS UOSTAS apie priežastis, kodėl nurodyti trūkumai negali būti pašalinti, Jūsų prašymo mes nenagrinėsime.

Esant objektyvioms aplinkybėms, dėl kurių nurodyti trūkumai negali būti pašalinti, įvertinę tokias aplinkybes mes galime nuspręsti priimti Jūsų prašymą ir jį nagrinėti.

Mes nelaikysime, kad Jūsų prašymas yra su trūkumais, jei kreipdamiesi raštu Jūs nesilaikėte prašymo formos, nurodytos šiame Privatumo politikos skyriuje.

DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS

Prieigą prie asmens duomenų turi tik tie darbuotojai, paslaugų teikėjai bei įgalioti duomenų tvarkytojai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms teikti.

DREVERNOS UOSTAS PASKYROS SOCIALINĖS ŽINIASKLAIDOS PRIEMONĖSE

DREVERNOS UOSTAS yra sukūręs ir valdo paskyrą socialinės žiniasklaidos priemonėse Instagram ir Facebook. Visą informaciją, kurią Jūs pateiksite socialinės žiniasklaidos priemone Instagram ir/ar Facebook (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama Jums aplankius DREVERNOS UOSTAS paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse (įskaitant informaciją gaunamą socialinių tinklų valdytojų naudojamų slapukų pagalba), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Todėl rekomenduojame perskaityti socialinio tinklo valdytojų privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su jais dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo.

Kaip Instagram, Facebook paskyrų administratorius, DREVERNOS UOSTAS parenka atitinkamus nustatymus, atsižvelgdama į savo tikslinę auditoriją ir į veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Socialinio tinklo valdytojas, suteikdamas galimybę sukurti DREVERNOS UOSTAS paskyrą socialiniame tinkle ir ją administruoti, gali būti apribojęs galimybę keisti tam tikrus esminius nustatymus, ir tokiu būdu DREVERNOS UOSTAS negali įtakoti, kokią informaciją apie Jus rinks socialinio tinklo valdytojas DREVERNOS UOSTAS sukūrus paskyrą socialiniame tinkle.

Visi tokie nustatymai, tiek parinkti DREVERNOS UOSTAS, tiek nustatyti socialinio tinklo valdytojo, gali turėti įtakos Jūsų asmens duomenų tvarkymui naudojantis socialinės žiniasklaidos priemonėmis, apsilankant DREVERNOS UOSTAS paskyroje ar skaitant DREVERNOS UOSTAS pranešimus socialinės žiniasklaidos tinkle. Net, jei Jūs tik žiūrite į DREVERNOS UOSTAS pranešimus socialinės žiniasklaidos priemonėse, socialinio tinklo valdytojas gali gauti tam tikrą asmeninę informaciją, tokią kaip, kokiu galiniu įrenginiu Jūs naudojatės ir koks Jūsų IP adresas.

Paprastai socialinio tinklo valdytojas Jūsų asmens duomenis (net ir tuos, kurie surinkti DREVERNOS UOSTAS pasirinkus papildomus paskyros nustatymus) tvarko socialinio tinklo valdytojo nustatytais tikslais, remdamasis socialinio tinklo valdytojo privatumo politika. Tačiau Jums naudojantis socialiniu tinklu, bendraujant su DREVERNOS UOSTAS per socialinį tinklą, apsilankant DREVERNOS UOSTAS paskyroje socialiniame tinkle ar stebint DREVERNOS UOSTAS įrašus jame, DREVERNOS UOSTAS gauna informaciją apie Jus. DREVERNOS UOSTAS gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo DREVERNOS UOSTAS parinktų paskyros nustatymų, susitarimų su socialinio tinklo valdytoju dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinio tinklo valdytojo nustatytų slapukų.

Facebook socialinio tinklo valdytojas renka informaciją, kokio tipo turinį Jūs matote, ką veikiate Facebook socialiniame tinkle, su kokiais asmenimis bendraujate, kaip dažnai ir kiek laiko su jais bendraujate, kiek esate aktyvūs socialiniame tinkle ir kitą informaciją, įskaitant informaciją apie Jūsų naudojamą galinį įrenginį. Norėdami sužinoti daugiau apie socialinio tinklo Facebook valdytojo privatumo politiką spauskite čia https://www.facebook.com/policy.php.

REZERVACIJŲ SISTEMOS

Apgyvendinimo ir kitas susijusias paslaugas DREVERNOS UOSTAS Jūs galite užsakyti ne tik naudodamiesi mūsų rezervacijų sistema, tačiau ir naudodamiesi išorinėmis rezervacijų sistemomis, tokiomis, kaip www.booking.com ir pan.

DREVERNOS UOSTAS gali gauti Jūsų užsakymus, pateiktus per tokias išorines rezervacijų sistemas, tačiau išorinėse rezervacijų sistemose Jūsų teikiami asmens duomenys pirmiausia yra tvarkomi šių išorinių rezervacijų sistemų valdytojų. Mes neatsakome už tai, kaip Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi išorinių rezervacijų sistemų valdytojų. Todėl, prieš pateikiant bet kokius duomenis išorinėse rezervacijų sistemose, rekomenduojame išsamiai susipažinti su išorinių rezervacijų sistemų valdytojų asmens duomenų privatumo politika.

INTERNETINĖS APŽVALGOS

Mes vertiname Jūsų atsiliepimus internetinėse apžvalgose (pvz., „TripAdvisor“), tačiau atkreipiame Jūsų dėmesį, kad internetinėse apžvalgose Jūsų teikiami asmens duomenys yra tvarkomi internetinių apžvalgų valdytojų. Mes neatsakome už tai, kaip Jūsų asmens duomenis tvarko internetinių apžvalgų valdytojai. Todėl prieš pateikiant bet kokius duomenis ar rašant atsiliepimus internetinėse apžvalgose, rekomenduojame išsamiai susipažinti su internetinių apžvalgų valdytojų asmens duomenų privatumo politika.

SLAPUKAI

Siekiant pagerinti lankymąsi, naudojami slapukus (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant Svetainėje ir yra saugomos kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą Svetainėje, teikti pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų Svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek Svetainę, tiek ir teikiamas paslaugas, išsaugoti Jūsų užbaigtas ar nebaigtas rezervacijas, kad galėtumėte prie jų vėliau sugrįžti. Slapukai leidžia DREVERNOS UOSTAS teikti prie naudotojų poreikių pritaikytas paslaugas (pavyzdžiui, rodant tik konkretų naudotoją dominantį turinį). Jeigu DREVERNOS UOSTAS Svetainėje yra nuorodos į kitas svetaines (įskaitant ir išorines rezervacijų sistemas ar internetines apžvalgas), kurios taip pat naudoja slapukus, jie čia neapibūdinti.

Kai įrašomi funkciniai, stebėjimo, reklaminiai slapukai ir (ar) trečiosios šalies slapukai, mes prašome Jūsų sutikimo. Kai įrašomi būtinieji slapukai, juos naudojame teisėto intereso pagrindu ir Jūsų sutikimo dėl tokių slapukų įrašymo neprašome.

Jei Jūsų sutikimą gavome, ateityje pakartotinai naudojant tą patį slapuką tuo pačiu tikslu sutikimo dar kartą neprašysime. Tai galioja ir trečiųjų šalių naudojamų slapukų atžvilgiu.

Detalesnė informacija apie socialiniame tinkle Facebook ir Instagram naudojamus slapukus pateikta čia https://www.facebook.com/policies/cookies/

Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, tuo atveju, kai prašome Jūsų sutikimo dėl slapukų įrašymo, Jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti/išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto Svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

STATISTIKA

Svetainės lankytojų statistika analizuojama Google Analytics pagalba. Informacija, surinkta Google Analytics slapukų apie Jūsų Svetainės naršymo istoriją, gali būti perduodama ir saugoma serveriuose, esančiuose už Europos Sąjungos ribų.

KITOS NUOSTATOS

Kreipdamiesi į mus, Jūs išreiškiate savo valią, kad DREVERNOS UOSTAS kreiptųsi į Jus dėl Jūsų užklausos.

Privatumo politikos nuostatų vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. DREVERNOS UOSTAS gali savo nuožiūra keisti šią Privatumo politiką, kuri įsigalioja nuo jos paskelbimo Svetainėje www.dreverna.lt.

Ši Privatumo politika yra atnaujinta 2021-01-28.