I VARTOJAMOS SĄVOKOS

Šiose taisyklėse, išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta kitaip, naudojamos sąvokos:

Operatorius – UAB „Beno laivynas“ Juridinio asmens kodas 304717970. Adresas: Pamario g. 12, Drevernos k., LT-96240 Klaipėdos r. Telefono numeris +37060480108. Elektroninio pašto adresas: info@dreverna.lt

Drevernos poilsio ir pramogų uosto Poilsio zona – Operatoriaus valdoma poilsio ir pramogų komplekso teritorija, vidaus baseinų ir pirčių zona, lauko baseinų zona, vandens čiuožyklos, baseino kavinė, poilsio nameliai ir kambariai, paplūdimio kavinė, sporto aikštelės.

Drevernos poilsio ir pramogų uosto Vandens zona – Operatoriaus valdoma poilsio ir pramogų komplekso teritorija, vidaus baseinų ir pirčių zona, lauko baseinų zona, vandens čiuožyklos, baseino kavinė

Vaikų atrakcionų zona – atskirta vidaus baseinų zonos dalis su specialiu vandens nusileidimo kalneliu,
vidaus baseinu bei fontanais ir atskirta lauko vandens čiuožyklų zona.

Lankytojas – kiekvienas Poilsio komplekse esantis asmuo. Lankytoju laikomas kiekvienas asmuo, kuris iš
Operatoriaus įsigijo bilietą, gavo leidimą ar kitais Operatoriaus nustatytais būdais pateko į Poilsio
kompleksą.

II BENDROSIOS NUOSTATOS

2. Šios taisyklės nustato Poilsio komplekso Vandens zonos Lankytojų aptarnavimo, paslaugų teikimo tvarką, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus Lankytojams, Operatoriaus ir Lankytojų teises, pareigas bei jų atsakomybės ribas. Vidaus tvarkos taisyklės sudarytos siekiant užtikrinti kiekvieno Lankytojo saugumą, malonų poilsį, gerą nuotaiką bei išvengti nemalonių nesusipratimų.

3. Šios taisyklės yra taikomos visiems Vandens zonos Lankytojams ir kiekvienas Lankytojas privalo laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.

4. Poilsio komplekso darbo laikas vasaros sezono metu nuo 10:00 iki 20:00 val. Ne vasaros sezono metu nuo 15:00 iki 20:00 val. Kempingo administracija turi teisę keisti Pramogų zonos darbo laiką, apie tai skelbiama „Drevernos uostas“ socialinio tinklo puslapyje bei kituose svečiams prieinamuose informacijos sklaidos kanaluose.

5. Teisę naudotis Vandens zonoje teikiamomis paslaugomis Lankytojas įgyja įsigijęs bilietą, gavęs leidimą ar kitais Operatoriaus nustatytais būdais teisėtai patekęs į Poilsio kompleksą ir Vandens zoną. Bilietų įsigijimo sąlygas nustato šios taisyklės.

6. Prieš įsigydamas bilietą ir pasiimdamas apyrankę bei pradėdamas naudotis Vandens zonoje teikiamomis paslaugomis, kiekvienas Lankytojas privalo įdėmiai susipažinti su šiomis taisyklėmis bei su jomis supažindinti kartu atvykusius asmenis.

7. Kiekvienas Lankytojas, įsigijęs bilietą ir pasiėmęs apyrankę ir / ar kitokiu teisėtu būdu patekęs į Vandens zoną, patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis taisyklėmis pats ir yra supažindinęs su jomis kartu atvykusius asmenis, bei įsipareigoja besąlygiškai šių taisyklių laikytis ir užtikrinti, kad jų laikytųsi kartu atvykę asmenys.

8. Už pasekmes, atsiradusias dėl to, kad su šiomis taisyklėmis nesusipažino ar jų nesilaikė Lankytojas ir (arba) kartu su juo atvykę nepilnamečiai asmenys, atsako bilietą įsigijęs / apyrankę pasiėmęs Lankytojas.

9. Teisę naudotis Vandens zonoje teikiamomis paslaugomis turi bet kokio amžiaus asmenys, išskyrus šiose taisyklėse numatytas išimtis.

10. Operatorius turi teisę į Poilsio kompleksą ir (ar) Vandens zoną neįleisti ir (ar) iš jos pašalinti asmenis, kurių elgesys yra nesaugus ar netinkamas, gali kelti pavojų kitiems Lankytojams ar Operatoriaus turto saugumui, neatitinka Poilsio komplekso koncepcijos, prieštarauja gerai moralei ir kitoms visuomenėje priimtoms elgesio normoms, viešajai tvarkai. Operatorius turi teisę pašalinti iš Poilsio komplekso ir (ar) Vandens zonos Lankytojus, nepaisančius komplekso teritorijoje išdėstytų įspėjamųjų ženklų, iškabose nurodytų reikalavimų, nevykdančius personalo nurodymų, ar kaip kitaip pažeidžiančius Poilsio komplekso taisykles. Nurodytais atvejais iš Poilsio komplekso ir (ar) Vandens zonos pašalinus Lankytojus, pinigai už bilietus Lankytojams nėra grąžinami ar kitaip kompensuojami.

11. Į Vandens zoną yra neįleidžiami neblaivūs (apsvaigę) asmenys, taip pat asmenys, kurių sveikatos būklė gali kelti grėsmę kitiems Lankytojams, tame tarpe, bet neapsiribojant infekcinėmis ligomis sergantys asmenys, asmenys, sergantys užkrečiamomis odos ligomis, konjunktyvitu, asmenys su atviromis žaizdomis, bei asmenys su bet kokiais kitais negalavimais, kurie galėtų kelti grėsmę savo ar kitų Lankytojų sveikatai ir saugumui.

12. Negalią turintys asmenys, kuriems dėl to yra reikalinga kito asmens pagalba ir priežiūra, Poilsio
komplekse ir Vandens zonoje gali lankytis tik lydimi juos prižiūrinčio pilnamečio asmens.

13. Lankytojai privalo patys įvertinti savo sveikatos būklę, galimybes naudotis Vandens zonos paslaugomis ir pramogomis bei su tuo susijusias rizikas savo sveikatos būklei ir naudojasi šiomis paslaugomis, ir pramogomis išimtinai savo rizika ir atsakomybe. Operatorius ir jo darbuotojai bet kuriuo atveju neatsako dėl Lankytojo sveikatos būklės sąlygotų Lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų, traumų, nelaimingų atsitikimų, atsiradusių Lankytojui lankantis Poilsio komplekse ir Vandens zonoje.

14. Poilsio komplekso darbo laikas yra nurodytas skelbimuose komplekso patalpose ir yra skelbiamas Operatoriaus internetinėje svetainėje dreverna.lt.

15. Operatorius turi teisę vienašališkai keisti Poilsio komplekso ar atskirų jame teikiamų paslaugų darbo laiką, ir (ar) neteikti visų ar tam tikrų paslaugų, bet kuriuo metu keisti teikiamų paslaugų įkainius.

16. Lankytojų saugumui Poilsio komplekso, tame tarpe Vandens zonos, teritorija ir patalpos yra stebimos vaizdo kameromis.

17. Į Vandens zoną jokie Lankytojų naminiai gyvūnai (augintiniai) nėra įleidžiami.

18. Pareikalavus Operatoriaus personalui Lankytojai privalo nedelsiant palikti Poilsio kompleksą ir (ar) Vandens zoną (pvz. kilusios grėsmės Lankytojų saugumui, evakuacijos atveju ar pan. atveju); bei privalo vykdyti kitus teisėtus Operatoriaus personalo nurodymus.

19. Lankytojai, padarę žalos Poilsio kompleksui, jame esančiam Operatoriaus turtui, Lankytojų turtui ir/ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

20. Už Lankytojo Poilsio komplekse dėl Operatoriaus kaltės patirtą turtinę ir/ar neturtinę žalą, Operatorius atsako LR įstatymų numatyta tvarka.

21. Lankytojas, patyręs turtinę ir/ar neturtinę žalą Poilsio komplekse, nedelsdamas, t. y. žalos atsiradimo (kilimo) dieną, privalo pranešti apie tai Operatoriaus personalui, nurodydamas įvykio vietą, laiką ir aplinkybes. Vėliau pateiktų Lankytojų nusiskundimų ir (ar) pretenzijų Operatorius turi teisę nepriimti ir nenagrinėti.

22. Lankytojas yra informuojamas, jog Poilsio kompleksas yra laikomas vieša vieta, kurioje rinkodaros tikslais Operatorius turi teisę fotografuoti Poilsio komplekso teritoriją, įskaitant joje tuo metu esančius Lankytojus. Kiekvienas Poilsio komplekse besilankantis Lankytojas laikomas išreiškęs sutikimą Poilsio komplekso teritorijoje būti fotografuojamas, bei sutinka, jog šios nuotraukos būtų naudojamos Operatoriaus rinkodaros tikslais, išskyrus, kai tai pažemintų asmens garbę ir orumą.

23. Operatorius bet kuriuo atveju neatsako už Lankytojų Poilsio komplekse patirtą turtinę ir/ar neturtinę žalą, atsiradusią Lankytojams nesilaikant šiose taisyklėse numatytų reikalavimų ir/ar rekomendacijų.

24. Lankytojai yra informuojami, jog laikantis LR teisės aktais numatytų baseinų visuomenės sveikatos saugos ir higienos reikalavimų, baseinų vandens dezinfekcijai yra naudojami šiai paskirčiai teisės aktų nustatyta tvarka autorizuoti biocidiniai produktai (chloro, bromo junginiai ir kiti), sąlytyje galintys daryti poveikį audiniams, natūraliam ir dirbtiniam pluoštui bei kitokioms medžiagoms, ir Operatorius neatsako už tokį dezinfekuoto baseinų vandens poveikį vandens zonoje naudojamai Lankytojų aprangai, šlepetėms, rankšluosčiams ir kt. Lankytojo daiktams.

III. NEPILNAMEČIŲ ASMENŲ LANKYMOSI VANDENS ZONOJE TVARKA.

25. Nepilnamečiai asmenys iki 13 metų amžiaus Vandens zonoje gali lankytis tik lydimi juos prižiūrinčių pilnamečių asmenų, atsakančių už nepilnamečių saugumą bei šių taisyklių laikymąsi. Vienas suaugęs asmuo Vandens zonoje gali lydėti iki 15 nepilnamečių vaikų iki 13 metų amžiaus.

26. Griežtai draudžiama Vandens zonoje palikti vienus nepilnamečius vaikus iki 13 metų amžiaus be suaugusiųjų priežiūros. Nepilnamečiams iki 13 m. griežtai draudžiama naudotis pirtimis be tėvų (suaugusių) priežiūros.

27. Nepilnamečiai asmenys nuo 13 m. iki 16 m. gali lankytis Vandens zonoje be betarpiškos suaugusiųjų priežiūros tik pateikę raštišką tėvų (globėjų) sutikimo formą

28. Į Vaikų atrakcionų zoną nepilnamečiai lankytojai yra įleidžiami tik nepilnamečiams lankytojams ir jų tėvams (globėjams, lydintiems kitiems suaugusiems asmenims) susipažinus su Vidaus tvarkos taisyklėmis vandens zonoje, bei savo parašu patvirtinus savo susipažinimą su sąlygomis (Tėvų (globėjų, lydinčių asmenų) sutikimo formą). Nesutikus su vidaus tvarkos taisyklėmis ir nepasirašius nurodytos sutikimo formos, nepilnamečiai lankytojai į Vaikų atrakcionų zoną nėra įleidžiami. Leidimą naudotis Vaikų atrakcionų zona patvirtina išduodamos specialios apyrankės.

29. Už nepilnamečių asmenų padarytą žalą Operatoriaus turtui LR įstatymų nustatyta tvarka atsako nepilnamečiai, juos lydintys asmenys ir (ar) jų tėvai (globėjai).

30. Vaikai iki 3 metų amžiaus (ar pagal poreikį ir vyresni vaikai) privalo Vandens zonoje dėvėti specialias sauskelnes.

IV BILIETAI

31. Vandens zonoje teikiamos paslaugos, teikiamų paslaugų įkainiai, bilietų kainos, taikomos nuolaidos, bilietų įsigijimo vietos (būdai), baudų dydžiai ir kita susijusi informacija yra skelbiama Poilsio komplekso kasose ir Operatoriaus internetiniame puslapyje dreverna.lt.

32. Esant abejonių dėl Lankytojo amžiaus, Operatoriaus personalui paprašius Lankytojas privalo pateikti jo asmens tapatybės dokumentą.

33. Lankytojas privalo naudotis tik savo apyranke, neleidžiama perduoti savo apyrankės kitam asmeniui.

34. Bilietai nebeparduodami ir Lankytojai į Vandens zoną nebeįleidžiami likus 1 valandai iki Vandens zonos darbo laiko pabaigos.

35. Bilietai gali būti laikinai neparduodami dėl techninių kliūčių arba esant užimtoms visoms daiktų saugojimo spintelėms.

36. Asmeniui, įsigijusiam bilietą (abonementą) nusprendusiam nesinaudoti šiomis paslaugomis, už bilietą (abonementą) sumokėti pinigai nėra grąžinami ir nėra keičiami.

37. Asmeniui, pametusiam abonementą, jo prašymu gali būti išduodamas abonemento dublikatas.

38. Už sisteminius ir grubius šių Taisyklių pažeidimus, Operatorius turi teisę panaikinti abonemento galiojimą, nekompensuojant jo kainos.

39. Asmenys, pageidaujantys įsigyti bilietą su nuolaida, teisę į nuolaidą patvirtinantį dokumentą privalo pateikti iš anksto (t.y. iki apmokėjimo už įsigyjamas paslaugas).

40. Už Vandens zonoje išbūtą trumpesnį nei buvo apmokėta laiką, pinigai Lankytojui nėra grąžinami ar kitaip kompensuojami.

41. Į Vandens zoną įleidžiami Lankytojai tik su apyrankėmis (išskyrus vaikus iki 3 m. amžiaus)

42. Poilsio komplekso kasose ir registratūroje įsigytas bilietas į Vandens zoną galioja tik bilietų įsigijimo dieną. Lankytojui neatvykus, pavėlavus įeiti į Vandens zoną, ar dėl kitokių priežasčių, už kurias Operatorius nėra atsakingas, neįėjus į Vandens zoną, pinigai už bilietus nėra grąžinami.

43. Lankytojai, neatsiskaitę už Vandens zonoje faktiškai gautas paslaugas ir prekes, bei Lankytojai, padarę bet kokios kitokios žalos Poilsio kompleksui ar Operatoriui, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už nepilnamečių asmenų padarytą žalą atsako jų tėvai (globėjai) arba kiti šiuos nepilnamečius lydintys pilnamečiai asmenys.

V NAUDOJIMOSI VANDENS ZONA TVARKA

44. Visoje Vandens zonoje Lankytojai privalo avėti specialią drėgnai aplinkai ir slidžioms dangoms pritaikytą avalynę (šlepetes), dėvėti maudymosi aprangą;

45. Pirčių erdvės lankytojai privalo turėti didelį rankšluostį arba chalatą. Griežtai draudžiama pirtyse ir prie baseino naudoti Drevernos kempingo namelių ir kambarių rankšluosčius.

46. Įeinant ir išeinant į Vandens zoną, lipant į baseinus, sūkurines vonias, einant į pirtis Lankytojai privalo
nusiprausti duše su muilu.

47. Vandens zonos poilsio erdvėje esančiais krėslais ir gultais privaloma naudotis tik po visu kūnu pasitiesus
rankšluostį.

48. Rūkyti Lankytojams leidžiama tik tam skirtose, specialiu ženklu pažymėtose vietose.

49. Lankytojai privalo persirengti tik specialiai tam įrengtose persirengimo kabinose. Drabužiai, lauko avalynė bei mobilieji telefonai su nustatyta begarse aplinka, privalo būti palikti užrakinti daiktų saugojimo spintelėse. Lankytojai privalo kruopščiai patikrinti, ar yra patikimai užrakinta daiktų saugojimo spintelė, o iškilus bet kokiems neaiškumams dėl spintelių užrakinimo, kreiptis į personalą.

50. Operatorius neatsako už Lankytojų asmeninius daiktus, paliktus persirengimo kabinose ir neužrakintose daiktų saugojimo spintelėse, taip pat už išsinuomotus daiktus (rankšluosčius ir pan.) bei asmeninius daiktus, paliktus, pamestus ar kitaip prarastus Vandens zonos bendrose erdvėse. Dingus asmeniniams daiktams Lankytojai privalo nedelsiant kreiptis į Operatoriaus personalą.

51. Lankytojams rekomenduojama į Poilsio kompleksą nesinešti brangių ar vertingų daiktų (papuošalų, laikrodžių, mobiliųjų telefonų ir pan.), kurie gali sugesti dėl drėgmės arba būti pamesti, Lankytojams rekomenduojama nedėvėti papuošalų Vandens zonoje. Lankytojai prisiima visą riziką dėl tokių vertingų asmeninių daiktų sugedimo ar praradimo.

52. Alkoholiniai gėrimai lankytojams iki 20 metų, o tabako gaminiai iki 18 metų Vandens zonos ir Poilsio komplekso kavinėse, restoranuose, baruose neparduodami. Kilus įtarimams dėl Lankytojo amžiaus, operatoriaus darbuotojas turi teisę paprašyti Lankytojo pateikti asmens dokumentą.

53. Pirčių erdvė yra skirta relaksacijai, poilsiui, todėl čia privalu laikytis tylos ir gerbti kitų lankytojų poilsį.

54. Sausose pirtyse Lankytojai privalo turėti rankšluosčius (pagal poreikį galima išsinuomoti baseino kavinėje), kurie pirtyje turi būti pasitiesiami po visu kūnu, bei palikti avalynę prie įėjimo į pirtį.

55. Vandens zonoje Lankytojams griežtai draudžiama:

  • dėvėti netinkamus drabužius (pvz. apatinius rūbus) arba visai jų nedėvėti; į vandens zoną eiti su paltais, striukėmis ir t.t.;
  • rėkauti, švilpauti, klaidinti Operatoriaus personalą be pagrindo šaukiantis pagalbos ir pan.;
  • bėgioti, stumdytis, šokinėti į baseinus nuo kraštų, nardyti į baseinus, išskyrus tam numatytas vietas, lipti ir išlipti iš baseinų ir sūkurinių vonių ne tam skirtose vietose, lipti ant atrakcionų, turėklų, dekoracijų, čiuožinėti laiptų turėklais, laipioti plieninėmis konstrukcijomis ir pan., savo elgesiu trukdyti kitiems Lankytojams;
  • spjaudyti ant grindų ir į vandenį, šlapintis ir tuštintis ne tualetuose;
  • filmuoti ir fotografuoti;
  • įsinešti maistą ir gėrimus, valgyti ir gerti ne specialiai maitinimui skirtose Vandens zonos vietose, įsinešti į Vandens zoną bet kokius stiklinius, dūžtančius ir aštrius daiktus;
  • bet kaip gadinti Vandens zonoje esantį inventorių ar kitokį Operatoriaus turtą;
  • vandenyje dėvėti avalynę, išskyrus specialią tam skirtą avalynę;
  • įsinešti savo pramogų inventorių (kamuolius, žaislus ir pan.)
  • atsivesti gyvūnus.

56. Pirtyse draudžiama atsinešti ir naudoti savo užpilus, ekstraktus, aliejus, kosmetines priemones ir pan., pilti vandenį ant akmenų, liesti ir reguliuoti pirčių patalpose esančius prietaisus, įsinešti maistą ir gėrimus;

57. Griežtai draudžiama naudotis pirtimis apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų.

58. Lankytojai privalo palikti Vandens zoną likus ne mažiau kaip 15 min. iki Vandens zonos darbo pabaigos arba nedelsiant po personalo nurodymo.